«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۱۱, جمعه

ویروس منحوس را بال و پر می دهیم! ـ بازپخشش

این هم سخنگوی تازه ی عزراییل تازی در ایران: «فامیل دور و نزدیک»، کدبانو سیما سادات لاری! چشم تان روشن! آن شعار خر رنگ کنی نیز خوشایند آن حضرت نیست و چنانچه هر جای جهان نیز کاربرد داشته باشد، در این ولایت بکار نمی آید. شعار درست، چنین است:
ویروس منحوس را بال و پر می دهیم!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/06/blog-post_11.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!