«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۲۹, سه‌شنبه

در پشتیبانی از جنبش دادخواهانه ی مردم خوزستان

برگزاری گردهمایی پرخاش آمیز کنشگران مدنی، کارگری ، آموزگاران و مادران دادخواه در پشتیبانی از جنبش دادخواهانه ی مردم خوزستان

«شامگاه امروز، سه‌شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰ گروهی از کنشگران مدنی، کارگری، آموزگاران و مادران دادخواه با گردهمایی در برابر ꞌوزارت کشورꞌ از خواست و پرخاش های مردم خوزستان پشتیبانی کردند که با یورش و کوبه و ناسزاگویی نیروهای امنیتی روبرو شدند. در پی آن، بخشی از این کنشگران در خیابان زرتشت دست به راهپیمایی زده و شعارهای پشتیبانی از خواست های مردم خوزستان سر دادند.» برگرفته از «تلگرام»  ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

زنده باد جنبش دادخواهانه ی توده های مردم ایران!

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

 ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰

ویدئوی پیوست: در پشتیبانی از جنبش دادخواهانه ی مردم خوزستانهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!