«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۳, یکشنبه

خون ارغوان‌ها

سراینده: سعید سلطانپور

آهنگ، ساماندهی (تنظیم) و رهبری:  مهرداد بران

«گروه همسرایی (کُر) بهار و «گروه همنوازی» (ارکستر) پاریس

سرود «خون ارغوان‌ها» بازخوانی آهنگ کهنه ی «سرود کوهستان» است که در آلبوم «شراره‌های آفتاب» در دوران انقلاب ۵۷ پخش شده یود. (برگرفته از «تلگرام» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست: خون ارغوان‌هاهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!