«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۶, چهارشنبه

کارگران نیروی سترگ خود را می باورند و به طبقه کارگر فراز می یابند

کارگران نیروی سترگ خود را می باورند و بیش از پیش یگانه شده به طبقه کارگر فراز می یابند.

همه ی شوراها و ساختارهای یکی از دیگری پوشالی ترِ نانخور رژیم زیر پوستین اسلام و دیگر ساختارهای مزدور و جیره خواری که می کوشند جنبش کارگری ایران را در چارچوب کنشگری های خُرد و تکه پاره ی اقتصادی نگاه دارند را باید فراخور روز و روزگار خویش، پس زد یا نادیده گرفت تا گورشان را گم کنند.

پیش بسوی سازمانیابی گسترده در سندیکاها و شوراهای ناوابسته ی کارگری!

ب. الف. بزرگمهر   ششم امرداد ماه ۱۴۰۰

ویدئوی پیوست: سخنانی برآمده از دل و جان و دریافتی فراز یافته از نیروی دورانساز کارگرهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!