«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۲۱, دوشنبه

همسرایی برای دل دادن به یکدیگر! ـ بازپخشش

دست در دست هم دهیم به مهر همه همدست یکدگر باشیم

سبز و زرد و بنفش از همه رنگ یار و غمخوار یکدگر باشیم

در پناه «شیطان بزرگ»، آمریکا بخوریم و اسلام پیشه کنیم

میهن خویش کنیم نالان سر هر بوته شاشه کنیم

با الهام از سروده ی «عباس یمینی شریف» ب. الف. بزرگمهر ششم دی ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/12/blog-post_5236.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!