«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۲۲, سه‌شنبه

فرجامِ کشتی نظام

بسیاری از موش ها بهنگام خواهند گریخت و خود را به بهشت زمینی خود خواهند رساند؛ ولی «کشتی نظام» که دیرگاهی است به گِل نشسته با نخستین خیزآب های بلند، اینچنین چپّه خواهد شد:
فرجامی برو برگرد که دیر یا زود دارد؛ ولی سوخت و سوز ندارد و باید امیدوار بود و برای آن از دل و جان کوشید تا بدست توانای توده های مردم ایران انجام پذیرد.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!