«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۲۷, یکشنبه

اکنون، هم سیاست را باخته و هم کیش و آیین تان را به باد داده اید ـ بازپخشش

به شما گفته بودم که کیش و آیین را نباید با سیاست آمیخت؛ اکنون، هم سیاست را باخته و هم کیش و آیین تان را فروخته و به باد داده اید. پولی هم که بچنگ آورده اید، بزودی از چنگ تان خواهند ربود. خاک بر سرتان!

ب. الف. بزرگمهر   سوم آبان ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/10/blog-post_29.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!