«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۳۰, چهارشنبه

... اشک گریست

سرودواره ای دلنشین و جانگداز

سیستان را کویر برد
رستم گریست

خون را دل برد
هامون گریست

ادیب را غزل برد
جیحون گریست

صمد را ارس برد
ماهی گریست

برادرم را کرخه
جانماز مادر گریست

گاومیش ها را گاو برد
کارون گریست

دریا را رود برد
ابر گریست

بابا را دارا برد
آب گریست

وطن را یاد برد
اشک گریست

لیلا محمودی

برگرفته از «تلگرام»   ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۰

برنام را از بومِ سرودواره برگزیده ام؛ زیربرنام نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!