«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۲۸, دوشنبه

الله هم چنین بار سنگینی بر دوش نگرفت ... ـ بازپخشش

می بینی آقا بیشعور بیشرم و آبرو؟! الله هم هنگام آفرینش جهان چنین بار سنگینی بر دوش نگرفت که تو و رژیم ورشکسته ات بر  دوش مردم و حتا کودکان خردسال این مرز و بوم نهادی! مرگ بر تو و رژیم سرسپرده ات!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/10/blog-post_18.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!