«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۱۴, دوشنبه

سرنوشت همگی تان چنین خواهد بود

سرنوشت همگی تان چنین خواهد بود؛ بسان واپسین تزار روسیه که در پی انقلاب دورانساز اکتبر ۱۹۱۷ ترسایی بزیر کشیده شد، شما تبهکاران زورمند تمرگیده بر اورنگِ فرمانروایی نیز که اندیشه ی نابودی توده های مردم در سراسر جهان را در سر می پرورانید و پلیدترین ترفندها را برای انجام آن بکار گرفته و می گیرید، کَلّه پا خواهید شد.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰

زیرنویس پَرتور:

یکی از رشته پرخاش های توده های مردم در کلمبیا ـ پَرتور برگرفته از «اسپوتنیک»هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!