«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۲۲, سه‌شنبه

آیا چنین شیوه برخوردی، پنهان شدن در پشت این ویروس سیاسی نیست؟

شوند همه گیری این ویروس مرگبار چه بود؟* جز آن است که در این دوره، خرپول ترین توانمندان جهان با شتابی بسیار بیش از گذشته خرپول تر شده، توده های میلیونی مردم در کم و بیش همه جا بیکارتر شده و نابرابری های هازمانی (اجتماعی) گسترش بازهم بیشتری یافت؟ این ها تنها چند نمود از شماری بیش تر از نمودهاست که ریشه در جایی دیگر دارند. چرا همه چیز را بگردن «کرونا» می اندازید که گونه ای دستکاری شده از ویروس های سرماخوردگی با آماج نابودی توده های مردم در سرتاسر جهان است؟ نمونه برخورد چین و ویتنام بخوبی نشان می دهد که می توان پیکاری سامانمند و خوب سمتگیری شده برای از میان برداشتن این ویروس را سامان داد و مرگ و میر را به اندازه ی تندترین گونه های سرماخوردگی کاهش داد. آیا چنین شیوه برخوردی در رسانه های یکی از دیگری دروغگوتر و نیرنگبازتر کشورهای سرمایه داری امپریالیستی، پنهان شدن در پشت این ویروس سیاسی نیست؟

پدرسوختگی را کنار بنهید! این ها و بسیاری ناروایی های دیگر در جهان امروز، پیامد زمینگیر شدن هر چه بیش تر سامانه ی نابسامان و رو به پریشانیِ سرمایه داری امپریالیستی و ناتوانی چشمگیر آن در گره گشایی دشواری های خود پدید آورده است. آیا به همین شَوَند نیست که افزون بر جنگ های میکروبی، در پیِ راه اندازی جنگ جهانی دیگر و کوبیدن برق آسای چین و بویژه روسیه به شیوه ی «آدولف هیتلر» از سپهر پیرامون زمین هستند؟ گرچه باید بیگمان این را نیز بیفزایم: کوبشی بس پرشتاب تر، سهمگین تر و نسنجیدنی با آن دوره.

مرگ بر امپریالیسم و همه ی جیره خوارانش در همه جای جهان!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰

* «سازمان ملت های [نامور] به یگانه»، روز دوشنبه ۲۱ تیرماه به آگاهی رساند که در سال ۲۰۲۰ ترسایی، گرسنگی در پهنه ی جهان بسیار سهمگین تر بود و شَوَندِ آن، بگمان بسیار همه‌گیری ویروس« کرونا» بوده است. گزارشی که بگونه ای همبسته (بطور مشترک) از سویِ پنج نهاد آن سازمان فراهم آمده، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ ترسایی، افزایش دامنه گرسنگی از اندازه ی رویشِ انبوه مردم (جمعیت) جهان پیشی گرفته و کم و بیش ده درسد  مردم جهان از خورد و خوراک ناروا (سوء تغذیه) و کمبود مواد خوراکی رنج می‌برند. بر پایه ی این گزارش، بالاترین شمارگان (رقم) افزایش گرسنگی در بزرگ خشکی (قاره) آفریقا روی داده و برآورد (تخمین زده) می‌شود که هم اکنون (در حال حاضر) ۲۱⸓ از ساکنان این بزرگ خشکی خوراک بسنده ندارند.

نهادهای یاد شده در بخشی دیگر از گزارش خود نوشته اند:
«کمابیش سه میلیارد کودک و بزرگسال به شوند گرانی مواد خوراکی، خورد و خوراک درستی ندارند. در بسیاری از جاهای (نقاط) جهان، در پیِ همه‌گیری ویروس «کرونا» واماندگی (رکود) اقتصادی بسیاری روی داده و در سنجش (مقايسه) با گذشته،  انبوه مردم بیشتری از توان دستیابی به کمینه مواد خوراکی خود برخوردار نیستند.»

در سال ۲۰۲۰ کم و بیش ۹.۹⸓ از انبوه مردم جهان از خورد و خوراک ناروا رنج می‌برد که افزایشی ۴.۱⸓  در سنجش با سال پیش از آن (کم و بیش ۸.۵⸓) را نشان می دهد.

گزیده ای برگرفته از گزارشی شلخته و آمیخته به عربی در تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!