«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۱۴, دوشنبه

تلخك را پرسيدند كه پسِ در نشینی چه باشد؟

تلخك را پرسيدند كه پسِ در نشینی چه باشد؟ گفت: اين چیستان را باید از ابراهیم رییسی که همراه با سرپرستی آستانِ آن امام ره گم کرده به خراسان، روسپی خانه های آویزان به آن آستان را نیز می چرخاند، پرسيد.*

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰

* طلحك را پرسيدند كه ديوثي چه باشد؟ گفت: اين مساله را از قاضيان بايد پرسيد.

جاودانه عُبید زاکانی

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!