«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۲, شنبه

جنبش کارگری ـ توده ای مردم ایران، فرازی دیگر یافت

به شوندهای گوناگونی، پشتیبانی مردم تبریز از خیزش مردم خوزستان را نموداری برجسته و نشانه گذار می دانم.

ب. الف. بزرگمهر  دوم امرداد ماه ۱۴۰۰ 

***

 پشتیبانی پرخاشجویانه مردم تبریز از خیزش مردم خوزستان

روز شنبه دوم امرداد ماه، همزمان با دهمین روز خیزش مردم شهرهای خوزستان در پرخاش به بی آبی، مردم تبریز نیز به خیابان‌ها آمدند و از خواست های مردم خوزستان پشتیبانی کردند.

از دو روز پیش، در بیشتر شهرهای خوزستان اینترنت را بُریده و همزمان، نیروهای سرکوبگر امنیتی و پاسبانی به کشتار مردم دست یازیده‌اند.

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  شنبه دوم امردادماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست: پشتیبانی پرخاشجویانه ی مردم تبریز از خیزش مردم خوزستانهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!