«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۲۰, یکشنبه

... دیگر مانند بچه آدم، کف می زنیم

دیگر نیازی به الله اکبر گفتن و اینا* نداریم؛ بحمدلله پول و مال و منال، چشم و گوش های مان را باز کرد و دیگر مانند بچه آدم، کف می زنیم. از «طاغوت»** برآمدیم و در «طاغوت» فروغلتیدیم؛ انگار نه انگار که آب از آب تکان خورده است ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۰

* الله اکبر، خمینی رهبر ...

** آماج سخن، «نظام طاغوتی» است که آن هنگام بسیار بر زبان کژدم گزیده شان می آمد.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!