«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۲۰, یکشنبه

دشواریِ کار از «درس خارج» آغاز شد ... ـ بازپخشش

«باید از او پرسید مگر خود تو دینت را از کجا یاد گرفته‌ای؟ از فیضیه یا از انگلستان؟» آخوند سایه روشن: محمدتقی مصباح‌ یزدی

دشواریِ کار از «درس خارج» آغاز شد. هنگامی که برای گذراندن آن، دست به دامنِ شش نشانه ی بزرگ و بزرگ تر خدا (آیت الله و آیت الله العظمی)، یکی پس از دیگری شوی و سرانجام آن درس صاحب مرده را نافرجام بگذاری، ناچار می شوی بختت را در جای دیگری بیازمایی و برای گرفتن یک گواهی در همان زمینه، راهی خارج شوی و کجا بهتر از انگلستان و دانشگاهی به نام «کالدونین» که بگمانم جادوگران فیلم های هری پوتر» نیز همگی در همانجا درس خوانده باشند؛ جایی که در آن جن و انس را از یکدیگر بازنمی توان شناخت!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/07/blog-post_5978.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!