«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۲۶, شنبه

در نکوهش زناشویی کودکان

مرگ بر اسلام پیشگان که خرید و فروش زنان، دختران و حتا دخترکان را در همه ی سرزمین های یکی از دیگری وامانده تر مسلمان نشین گسترشی بیمانند بخشیدند و خود را در جایگاهی همتراز با جاکش ها و زن بمزدان نشاندند!

مرگ بر چنان دین و آیین های وامانده ی زن ستیزی که هر جا ریشه دواندند، جز بدبختی و تیره روزی توده های میلیونی مردم و سیاه بختی زنان به ارمغان نیاوردند!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام» ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰): در نکوهش زناشویی کودکانهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!