«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۲, چهارشنبه

آینده و پایندگی ایران در گرو پیروزی شماست

با همه ی فشار توانفرسایی که رژیم سرکوبگر دزدان اسلام پیشه ی فرمانروا بر گرامی میهن مان به کارگران، آموزگاران و دیگر نمایندگان لایه های هازمانی کنشگر آوردند تا روز آموزگار و کارگر را برگزار نکنند، بسیاری از آن سرفرازان به میدان آمدند و با بر زبان راندن خواست های برآورده نشده ی میلیون ها ایرانی رنجبر و تنگدست، نیروی خود را بِرُخ ددمنشان گرز سرمایه داری چپاولگر جهانی در ایران کشیدند. درود بر همه ی آن ها که در چنین روز و روزگار تلخ و ناگواری، پایداری خود را نشان دادند. آینده و پایندگی ایران در گرو پیروزی شماست؛ آن ها که بر شاخ نشسته و بُن آن را می بُرند به هر رو رفتنی اند و خود این را نیک می دانند که "بهشتی زمینی" اینجا و آنجا برای خود فراهم نموده و در هر چه بیش تر چاپیدن میهن مان شتاب می ورزند. رزم تان پیروز باد!

ب. الف. بزرگمهر  یکم ماه مِه (۱۲ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!