«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۲, شنبه

خرمگسانی سزاوار دوزخ! ـ بازپخشش

به چه انگیزه ای می کوشند مردم ایران را روانه ی بهشت کنند؟!

اگر چنین است که آن امامِ صادق فرموده اند به چه انگیزه ای می کوشند مردم ایران را به زور هم شده، روانه ی بهشت کنند؟! و اگر بر بنیاد این روایت از کتابی که پس از قرآن مهم ترین کتاب شیعیان بشمار می رود، همگی روانه ی دوزخ خواهیم شد، دیگر چه نیازی به نماز و نیایش و پرستش خداوند نادیده از سوی به گفته ی آن امام: «مردم دیگر» برجای می ماند؟!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/11/blog-post_18.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!