«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۴, جمعه

پیش بسوی ناکجاآباد! ـ بازپخشش

گفتگوی دو بز از ردیف جلو (بز سوم و چهارم از سمت راست تصویر): 

ـ به پیش!

ـ کجا به پیش؟!

ـ من نمی دانم! گلّه بان مان گفت. ما که راه و چاه سرمان نمی شود؛ برو از خودش بپرس، کجا ما را می برد! آنجاست؛ پشت سر همه ...

ب. الف. بزرگمهر    ۲۹ اسپند ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/03/blog-post_97.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!