«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ خرداد ۵, شنبه

مسلمونا گریه کنید! ـ بازپخشش

نه برای امام حسین؛ برای تیره روزی خودتان گریه کنید! ـ بازپخشش

رویم سیاه! چکار کنم؟ چکار می توانم بکنم؟! مرا هم در غم خود شریک بدانید! جز گریه و زاری هم کاری از دستم برنمی آید ...

از زبان آن بوف غمگین:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۴ 

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/10/blog-post_36.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!