«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ خرداد ۳, پنجشنبه

این هم حاجی فیروز اسلامی

اگر آن حاجی فیروز کمی مانده به نوروز پا به میدان می نهد و مردم را شاد می کند، این یکی یادگار دین و آیینی وامانده ویژه ی مُرده کِشی و ناله و شیون و توی سر و سینه ی خود کوبیدن است: مسلمونا گریه کنین! آقاتون هنوز زنده است ...

ب. الف. بزرگمهر   سوم خرداد ماه ۱۴۰۳هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!