«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ خرداد ۱۱, جمعه

شما فرمانروایانِ هر جایی ننگ ایران و ایرانی نیز از آشغالدانی تاریخ سر درخواهید آورد

شما فرمانروایانِ هر جایی ننگ ایران و ایرانی نیز هر اندازه دست و پا بزنید و از این ستون به آن ستون بجهید، چون رژیم گوربگور شده ی پادشاهی روفته شده و از آشغالدانی تاریخ سر درخواهید آورد.

سخنان جاندار و بُرّنده ی دانشجویی بی باک در رسوا کردن رژیم سزاوارِ سرنگونی دزدان اسلام پیشه

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ویدئوی پیوست: شما فرمانروایانِ هر جایی ننگ ایران و ایرانی نیز از آشغالدانی تاریخ سر درخواهید آوردهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!