«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۰, پنجشنبه

به پاس پیروزیِ تاریخیِ نخستین کشور کارگران و زحمتکشان جهان بر اهریمن نازیسم

پرچم افراشته ی نخستین کشور کارگران و زحمتکشان جهان در رژه ی هفتاد و نهمین سالگشت پیروزیِ تاریخیِ «ارتش سرخ اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» بر اهریمن نازیسم

«مُسکو»  ۲۰ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳ (نهم ماه مِی ۲۰۲۴ ترسایی)

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!