«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۷, دوشنبه

نابرابری میان زندانیان سیاسی را کنار نهاده، پشتیبان همگی شان باشیم

نابرابری میان زندانیان سیاسی بر بنیاد دیدگاه های سیاسی و هازمانی شان را کنار نهاده، پشتیبان همگی شان باشیم. این سخن باریک و پاکیزه (نکته) را بدیده بگیریم که چنین رویکردی به زندانی سیاسی، بازتاب و دنباله ی خودی و ناخودی کردن توده های مردم برای شکاندن یگانگی و نیروی سترگ شان بوده و همچنان هست؛ رویکردی که از همان آغاز پیروزی سیاسی بدست آمده در نخستین زینه ی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ از سوی آخوندهای شکمباره و سایر مزدوران انگلیسی و «یانکی» در ایران بکار گرفته شد و شوربختانه ببار نشست.

از درخواستِ خواهرِ محمود مهرابی، زندانی سیاسی دادباخته از سوی یکی از بیدادگاه های رژیم خرموش پرور دزدان اسلام پیشه برای ستانده شدن جانش با ریسمان گرهدار الهی، پشتیبانی کنیم.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در جنگی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۷ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام»  ۱۷ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳):

نابرابری میان زندانیان سیاسی را کنار نهاده و پشتیبان همگی شان باشیمهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!