«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ خرداد ۷, دوشنبه

ما همچنان ناچاریم هوای این الف بچه ی پرروتر از خودمان را داشته باشیم ...

ما همچنان ناچاریم هوای این الف بچه ی پرروتر از خودمان را داشته باشیم. او هم اکنون و تا آن هنگام که فرماندهان آمریکایی مان توانِ کشیدن ماشه ی یورش اتمی را داشته باشند، تنها امید ما به گرم نگاه داشتن تنور جنگ با روسیه است. اینکه دوره ی مهتری جمهوری اش به پایان رسیده با آنکه با دمکراسی ریشه دارمان ناسازگار است، جُستاری چندان برجسته نیست و ما ناگزیریم دستِکم یک چشم مان را بروی آن ببندیم تا ببینیم کار و بار چگونه پیش می رود ...

از زبان آبدارچی فرماندهی «یانکی» ها در سازمان دوزخی «ناتو»:  ب. الف. بزرگمهر   هفتم خرداد ماه ۱۴۰۳هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!