«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ خرداد ۱۱, جمعه

برهنه هم که نباشی، برهنه ات می کنند ... ـ بازپخشش

یکی از بازماندگان اردوگاه های مرگ آلمان نازی!

یک یادداشت بایسته

کاری به این بخت برگشته که تنها یکی از فرآورده های رژیم تبهکار اسلام پیشگانِ فرمانرواست، ندارم. آماج بازانتشار این تصویر و نوشته ی زیر آن، سویه ی اجتماعی شایان درنگ آن است که افزون بر آن رژیم پلید، سامانه ی انگلی و انگل پرورِ سرمایه داری امپریالیستی را نشانه می گیرد که در دوره ی کنونی، فرآورده هایی سرراست، چون «دونالد ترامپ» به ارمغان آورده و زندگی آدمی در روی کره زمین را به گند و گه بیش تری کشانده اند.

ب. الف. بزرگمهر   هشتم خرداد ماه ۱۳۹۷ (پیش نویسی پخش نشده)

برای آن «چوخ بختیار» که بتازگی نان قندی اش را در یکی از "جشنواره" های «جامعه جهانی» دریافت نمود و به «ایران فرهنگیِ» دلخواهش پیوست.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ 

***

برهنه هم که نباشی، برهنه ات می کنند ...

یکی از بازماندگان اردوگاه های مرگ آلمان نازی!

به چشم بد نگاه نکنید! گناهی نداشت؛ بخت با وی یار بود که همینگونه کون برهنه توانست از حمام گاز «اردوگاه آشوویتس» بگریزد؛ ولی گریختن از دست تصویربرداران، فیلم سازان و سوژه پردازان، مگر به این آسانی است؟! برهنه هم که نباشی، برهنه ات می کنند؛ از تو فیلم می سازند و مردم را فیلم می کنند؛ یک بده بستان خوب و کارساز در جهان سرمایه!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ دی ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/01/blog-post_0.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!