«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۴, دوشنبه

یکباره بزنید هم خودتان و هم ما برجای ماندگان را آسوده کنید ...

زن جوانِ درمانده، نالان و اندیشناک با خویشتن:
یکباره بزنید هم خودتان و هم ما برجای ماندگان را آسوده کنید ... تا کی باید با ترس و لرز از بمباران های ناگهانی از شمال به جنوب و از جنوب به شمال بگریزیم؟

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

زیرنویس پرتور:

فرار شهروندان پلستینی از «رَفَح» در پی تبهکاری های تازه ی دولت سزاوار سرنگونی «عزراییل» در آن باریکه سرزمین تنها مانده

پی افزوده:

... و تو مادربخطای آتش افروز که همراه با مشتی لات و لوت فرمانروا بر ایران، توده های مردم ایران را نیز به مرگ گرفته اید، چرا خفقان گرفته ای و دیگر جیکت در نمی آید؟ نمی خواهی پند و اندرزی تازه از خود در کنی؟

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!