«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۵, سه‌شنبه

پیامی برجسته و راهگشا از جوانان کهنسال کرمانشان

خواست ها و دردهای همسان، نیازمند همبستگی و سازمانیابی همدردان از هر رسته ای در زنجیرهایی بهم پیوسته و ناگسستنی

درودی از دل و جان به جوانان کهنسال کرمانشان

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

ویدئوی پیوست: پیامی برجسته و راهگشا از جوانان کهنسال کرمانشانهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!