«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۲, شنبه

ستاره های سرخ نازنین

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

زیرنویس پرتور:

«آسک اورمانبتوف» ۱۰۱ ساله، کهنه سرباز جنگ جهانی دوم در جشن های روز پیروزی در بیشکک از سربازان و مردم قرقیزستان شادباش دریافت می کند ـ  هشتم ماه مه ۲۰۲۴ ترساییهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!