«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۹, شنبه

بله! هنوز برجام های دیگری در سر و دست داریم ... ـ بازپخشش

«برای اداره درست کشور و مدیریت فرصتها و تهدیدها باید ضمن استفاده از تجربیات که مهمترین آنها وحدت ملی و اعتماد نکردن به آمریکاست، به ملاکهای درست تصمیم گیری اتکا کرد که اصلی ترین این ملاکها، ”تأمین منافع ملیِ حقیقی“ یعنی منافعی است که با هویت ملی و انقلابی ملت در تعارض نباشد.»*

... و آخوند پفیوز امنیتی که گوشش از این حرف مفت ها پر است با خود می اندیشد:
بله! هنوز برجام های دیگری در سر و دست داریم ...

ب. الف. بزرگمهر    ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/06/blog-post_71.html

* از زرت و پرت های از این گوش بشنو و از آن گوش در کُنِ نشانه خدای خودخوانده در دیدار با سران، دست اندرکاران و کارگزاران نظام ،  ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=36814

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!