«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ خرداد ۱۱, جمعه

تبهکاران ناتو ـ بازپخشش

تبهکاران ناتو* گرد هم آمدند تا چگونگی پیگیری کار  بر زمین مانده ی «نازیست» های آلمانی به پیشوایی آدمکشی به نام «هیتلر» و «فاشیست» های ایتالیایی برهبری تبهکاری عاشق پیشه به نام «موسولینی» را بررسی کنند؛ گرچه شاید نه همه ی آن ها که بهنگام خود و در بزنگاه تاریخی دیگری ناچار به دنباله روی می شوند که بویژه سرکرده شان: امپریالیست های «یانکی» در پیشبرد تبهکاری بزرگ تاریخی دیگری پامی فشارند و در انجام آن شتاب می ورزند؛ آن ها نیک می دانند که افزایش بیش از پیش همچشمی های اقتصادی میان کلان سرمایه داران جهان به ناهمتایی های سترگ سیاسی و در فرجام کار به جنگ جهانی دیگری خواهد انجامید و در نخستین گام ها با پیدایش گروهبندی های تازه ی سیاسی ـ نظامی از آن میان با همدستی خرس های روسی، پیمان تبهکار کنونی از هم پاشیده شده و همراه با آن، سرکردگی کنونی «یانکی» ها بر جهان سرمایه از دست خواهد رفت.**

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/12/blog-post_88.html

* کاربرد آمیخته واژه ی «ناتو» (نا + تو) به آرش های نابکار، بدسِگال و نیرنگباز در برنام و متن نوشته، اشاره ای گوشه دار (کنایه آمیز) به آن سازمان دوزخی است.

** روند کنونی از سویه های همچنین ناهمتای دیگری نیز برخوردار است که امیدوارم با سود بردن از پیش نویس های پراکنده ام از دستکم دو سال پیش به این سو، یادداشتی جداگانه در این باره بنویسم. آنچه در بالا آورده ام و پیش تر نیز از آن میان، در آغاز ریاست جمهوری لات بی همه چیز «یانکی» بگونه ای گذرا به برخی سویه های آن اشاره نموده بودم، تنها شالوده و چارچوبی دربرگیرنده است و بس!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!