«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۹, چهارشنبه

به این جانور گشت و گذار نیامده ... ـ بازپخشش

گونه ای الاغ وحشی؟! برای چنین جانور زحمتکشی شگرف است که از زیر کار و بار در برود و برای خودش در کوه و بیابان گردش کند. باید هرجور هست به چنگش آورد؛ تسمه از گرده اش کشید و یاسین به گوشش خواند تا شبانه روز بار بکشد. به این جانور گشت و گذار نیامده  ...

ب. الف. بزرگمهر    ۲۰ اسپند ماه ۱۳۹۳ («گوگل پلاس»)

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/03/blog-post_38.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!