«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۸, جمعه

برای کسانی که جان باختند، برای آزادی و سربلندی

در کنار مزار جاوید نام کبری شیخه

کبری شیخه، مادر ۵۲ ساله ی مهابادی، روز پنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۱ که «روز خونین مهاباد» نام گرفته، درحالیکه از خانه‌اش برای پرخاشگران در خیابان روسری و ماسک برای پوشاندن چهره های ‌شان می‌برد با گلوله‌های جنگی نیروهای امنیتی در آغوش پسر کوچکش جان داد.

برگرفته از «تلگرام»   ۲۸ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در جنگی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

ویدئوی پیوست: برای کسانی که جان باختند، برای آزادی و سربلندیهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!