«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ خرداد ۶, یکشنبه

همگی مخلوق قادر متعالیم که برای هر کس و ناکسی نخشه ی راهی ریخته ...

دختر جان! این همه شِکوه و شکایت و ناسزاگویی برای چیست؟ از همه بدتر، تشکیک در حکمت پروردگار زمین و آسمان هاست. خوب! ما هم که رهبر شیعیان این ولایت و کَاَنَّهُ همه ی جهانیم، نمی دانیم هستی چنین جانوری گزنده چه سودمندی هایی دارد؛ ولی لابد حکمتی متعالی در خلق آن بوده که خدای تبارک و تعالی به وی جان بخشیده است؛ حتا خلقت ویروس ها، انگل ها و کِرم ها نیز بی حکمت نیست و ما بنا بر شرع اَنوَرِ اسلام، ناچاریم در برابر آن سر تعظیم فرود بیاوریم و خدا را سپاس گوییم. برای همین بهتر است دهانت را آب بکشی؛ به آنچه رواست، خشنود باشی و بدانی که همگی از تو دخترِ بزبانِ مارگزیده ات: دراکولا گزیده، گرفته تا دیگر نگونبختانِ این ولایت که سالیان آزگار است آزمون های پی در پی الهی پس می دهند و حتا مهتر جمهورِ جزغاله شده مان که هنوز نمی دانیم کدام عزراییل، آسمانی یا زمینی، جانش را ستاند، مخلوق قادر متعالیم که برای هر کس و ناکسی در این جهان فانی نخشه ی راهی ویژه ی خودِ وی ریخته که باید موبمو به انجام برسند. ما بسیار خرسندیم که این نکته را حتا نخست وزیر هندوی هندوستان: جناب «نارندرا مودی» که از چندی پیش به این سو سخت سرگرم چشم و همچشمی با همچشمان خود برای برگزیده شدن چند باره به نخست وزیری در آن کشور پهناور باستانی است نیز دریافته که فرموده: «خدا مرا برای آماجی فرستاده که پس از رسیدن به آن، کارم به انجام خواهد رسید.»* مهتر جمهور عزیز از دست رفته مان نیز پس از بیش از چهل سال انجام کار الهی در این ولایت، کارش بحمدلله به سرانجام رسید و خدای عزّ و جلّ جایی نیکو در بهشت انشاء الله به وی اعطا فرمود. این ها را برایت گفتم که براه راست هدایت شده و خدای نکرده به فرمان های پیشاپیش آماده شده ی «بَغی» و اینا دچار نشوی. در پناه خدا، والسّلام!

از زبان کفتر بر بُرج عاج سر تا پا انباشته از چلغوز نشسته ی ولایت:  ب. الف. بزرگمهر   ششم خرداد ماه ۱۴۰۳

* برگردان به پارسی از پیوند زیر:

https://www.rt.com/india/598237-india-modi-god-sent/

ویدئوی پیوست: همگی مخلوق قادر متعالیم که برای هر کس و ناکسی نخشه ی راهی ریختههیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!