«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۴, جمعه

آمدی نسازی ها! هلو بپر تو گلو که نیست ...

ـ آمدی نسازی ها! هلو بپر تو گلو که نیست که به این زودی شکمت را ساوُن مالیده ای؛۱ بگو ببینم کدامیک از گام هایی که برایتان روشن نموده بودیم را برداشته اید؟ آیا نهادهایی دمکراتیک ساخته اید که بر بنیاد قانون هایی پایور کار کنند؟ آیا اختسادی نیرومند برپا کرده اید که ناچار به دراز کردن دست خود برای گدایی از این و آن نباشید؟ اینگونه که پیداست نه تنها قانونی درست و درمان در آنجا فرمانروا نیست که هر کس جیکش درمی آید یا بزندان می افتد یا سر به نیست می شود؛ نهان فروشی (قاچاق) و دله دزدی های خُرد و کلان هم که در دَم و دستگاهت بیداد می کند؛ از پاسداریِ هوده ی کِهین ها دیگر هیچ نگویم، سنگین ترم! با این همه، آنچنان از خرسندی پر و بال یافته ای که انگار پذیرش تان در همایش ژوئن آینده را انجام یافته می بینی و در حالیکه هنوز نه به دار است و نه به بار با خیره سری، خواهان آنچه ما بر دوش گرفته ایم، شده ای؛۲ 

افزون بر این ها، حتا چنانچه همه ی آن گام ها را نیز درست و درمان برداشته باشید، ما به هیچ رو خواهان دست و پنجه نرم کردن رویارو با خرس روسی نیستیم؛ چون می دانیم که این خرسِ نادان به همان اندازه که با مهربانی نیشگون های ریزی که از وی می گیریم را برمی تابد و با لبخندی بر لب هر چه تاکنون خواسته ایم را دریغ نکرده و نمی کند، وختی خشمگین شود دیگر کسی جلودارش نیست و باید تند و تیز دست و پای مان را گِرد آوریم و توی هر سوراخ سُنبه ای که می شود پنهان شویم تا گرفتار پنجه های نیرومندش نشویم. آنچه نیز تاکنون زیر بار آن رفته ایم با فشارهای بیجا و نابهنگام تو و گروهت در هماهنگی با گاومیشِ همپیمان مان در آنسوی اکیانوس بوده که می کوشد همگی مان در این باهماد را به جنگ و ستیز با آن خرس ترسناک کشانده و خود در کناری ایستاده از آن بیش ترین بهره را ببرد.

ـ خُب این سخنان به کنار؛ مگر شما خودتان نخواسته بودید از نمونه ی اسراییل پیروی کنیم؟۳ ما همان الگو را بکار بستیم و می دانستیم که «اوکراین ... آن چیزی نخواهد بود که در آغاز می خواستیم؛ ... سر تا پا لیبرال، اروپایی ...»۴

ـ نه! «باهماد اروپا» کِی چنین خواستی را با شما در میان نهاد؟! من که به یاد نمی آورم. این برداشت خودت بود یا شاید از کسانی دیگر شنیده ای؟

ـ نمی دانم؛ شاید آمریکایی ها خواسته بودند؟ ولی مگر میان شما با آن ها جداگانگی در کار است؟!

ـ شگفتا که تو پس از این همه زمان که از سر گذرانده ای، جداگانگی میان ما با آن ها را در نیافته ای! ما با آن ها در «ناتو» همپیمانیم؛ ولی چگونه خواست و سمتگیری پیمانی با ۳۲ هموند رنگ و وارنگ که هر کدام شان سازی دیگر می نوازد و خواست هایی بسیار گوناگون و گاه ناهمگون با دیگران دارند، می تواند با خواست و سمتگیری کشوری پهناور در آن سوی اکیانوس که همه ی اهرم ها را در دستان خود دارد، هماهنگ باشد و همگی با هم همنوازی داشته باشیم؟! می بینی؟! تو به همان اندازه که آبزیرکاهی و آنچه از آن سو دستور می گیری را می خواهی بخورد ما بدهی، نادان و خیره سری. همه ی ما در این باهماد از چنین رفتار و کرداری که بی کوچک ترین دستاوردی در آنجا همچنان با پررویی، خواست هایی بیجا در میان می نهی و آشوب بپا می کنی، خسته ایم و کم کم جان مان به لب می رسد ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

پی نوشت:

۱ ـ «ولادیمیر زلنسکی» [بخوان: بچه پرروی «یانکی» ها!] یکشنبه ی گذشته در یک سخنرانی ویدیویی به آگاهی رساند که «کی‌یف» همه ی بایستگی های «باهماد اروپا» که برای آن روشن نموده بود را برآورده و آماده ی آغاز گفتگوهای پیوستن است و اینک آن باهماد باید آنچه در این باره بر دوش گرفته را به انجام برساند.

«کی یف» در ماه فِوریه ۲۰۲۲ ترسایی، درخواستی هنجارین (رسمی) برای پیوستن به «باهماد اروپا» داد و در ماه ژوئن همان سال، جایگاه (وضعیت) نامزدی را دریافت کرد. در ماه دسامبر ۲۰۲۳ ترسایی، بلندپایگانِ آن باهماد همداستان شدند تا گفتگوهای دستیابی [به خواست «کی یف»] را بگشایند و شماری گام آماده سازی دربرگیرنده ی داشتنِ نهادهای دمکراتیکِ پایور (باثبات)، فرمانروایی قانون، پشتیبانی از هوده ی آدمی و کِهین ها (اقلیت ها) همراه با برخورداری از اختساد بازاری نیرومند را روشن نمودند که باید برای آن برداشته شود.

یکی از جستارهای بنیادین، پوسیدگی و تباهی گسترده در اوکراین است. در میان یک رشته رسوایی های تراز بالا، سیاستمداران بزرگترین پشتیبان «کی یف»، «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها!]  - نگرانی خود درباره ی بهره وری های ناروا از کمک های خود را بر زبان رانده اند.

«زلنسکی» افزود که «کی‌یف» هم اکنون خود را برای همایش همزیستی آشتی جویانه که بناست در ماه ژوئن امسال در سوییس برگزار شود، آماده می کند؛ بگفته ی وی، بیشینه کشورهای جهان باید روسیه را به همزیستی آشتی جویانه وادارند و می توانند این کار را با فرستادن یک پیام سیاسی نیرومند انجام دهند.

برگردان گزیده ای از گزارشی برگرفته از «آرتی» به تاریخ دهم اردی بهشت ماه ۱۴۰۳ به یاری «گوگل» (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] و برجسته نمایی های بوم نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

۲ ـ همانجا

۳ ـ به پانوشت یادداشتِ «آفرین پسر! نقشت را خوب بازی کردی!» در پیوند زیر بنگرید:

https://www.behzadbozorgmehr.com/2022/04/blog-post_25.html

۴ ـ همانجا

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!