«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۲۱, یکشنبه

آفرین پسر! نقشت را خوب بازی کردی ...

آفرین پسر! نقشت را خوب بازی کردی. ما براستی به کسی چون تو نیاز داشتیم. نگران چیزی هم نباش؛ بزودی به اندازه ای جنگ ابزار برایت می فرستیم که در همه ی این سال ها برای عربستان و دیگر شیخ نشین های شاخاب پارس نفرستاده بودیم. کار که خوب پیش رفت، در هماهنگی با همپیمانِ گردن کُلُفت مان در آنسوی اقیانوس، بمب اتمی هم برایت سپارش می دهیم تا آرزوی شیرینت که از اوکراین، اسراییلی بزرگ بسازی* را نیز برآورده کرده باشیم. شتابی در کار نیست؛ هر کاری به نوبه و به هنگام خود.

از زبان شغال پیر اروپایی: ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

* مِهتر ‌جمهور [زلنسکی]، روز سه‌شنبه ی گذشته در گفتگو با روزنامه‌نگاران گفت که امنیت برای اوکراینی‌ها جُستار «شماره یک» برای دهه آینده خواهد بود؛ حتی به پیش بینی وی تا آنجا که پای نهادنِ پایدارِ نیروهای ساز و برگ یافته به جنگ ابزار در خیابان‌ها را در پی داشته باشد. «اوکراین بیگمان آن چیزی نخواهد بود که در آغاز می خواستیم؛ شدنی نیست؛ سر تا پا لیبرال، اروپایی ـ اینگونه نخواهد شد» ... «ما با چهره ی خودمان به اسراییلی بزرگ دگرخواهیم دیسید. ما از اینکه  گماشتگانی از نیروهای ساز و برگ یافته به جنگ ابزار یا گارد ملی در سینماها، سوپرمارکت ها و کسانی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار داشته باشیم، شگفت زده نخواهیم شد.» (گزیده ای برگرفته از «آر تی»  ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده ی درون [ ] نیز از آن من است. ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!