«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۱۵, دوشنبه

برو زیر آب، خفقان بگیر! ـ بازپخشش

اینقَدَر غار و غور نکن مرده شور برده! برو زیر آب، خفقان بگیر! تو که زیرِ آبی خوب بلدی ... مارها در راهند؛ دارند می آیند. من هم تا وقت هست، باید رنگ برنگ بشوم!

ب. الف. بزرگمهر    دوم آبان ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/10/blog-post_137.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!