«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ دی ۱۹, جمعه

کفترهای نازنازی بامِ ولایت ... ـ بازانتشار

کفترهای نازنازی بامِ ولایت هم درست بسان همین ها کارشان، خوردن و ریدن و به سر و کول هم پریدن است. این هم یکی از عیالوارترین شان؛ سرپرست خانواری (بزرگ تر از خانواده!) که چهره ای حق به جانب دارد و چشمی نیز به آقای ولایت: التماس و دعا! دورِ سرت بگردم الهی!

ب. الف. بزرگمهر   دوم فروردین ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/03/blog-post_36.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!