«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۱۷, یکشنبه

یکی از کودنوارترین برخوردهایی آمیخته به اندرز و «توتولوژی» که تاکنون دیده ام

نوشته است:
آیا کرونا عدالت را به ارمغان خواهد آورد؟

هشت نفر از ثروتمندترین ها در دنیا ثروتی معادل نصف جمعیت کره زمین دارند. متاسفانه عوام اینگونه افراد را قابل احترام و بزرگ می دانند. زمانی که چند میلیارد گرسنه در جهان وجود دارد، زمانی که چند میلیارد نفر در دنیا به صابون دسترسی ندارند، چگونه می توان این ثروتمندان را انسان نامید؟

کرونا باعث شد تا دیگر این ثروتمندان در کاخ خود احساس امنیت نداشته باشند و تا زمانیکه فقرا سیر نشوند و به امکانات بهداشتی دسترسی نداشته باشند، این بیماری ریشه کن نخواهد شد و ثروتمندان نمی توانند از زندان آزاد شوند؛ پس تنها راه رهایی آن ها تقسیم کردن ثروت شان در بین فقرای جهان است.

کرونا زمانی از بین خواهد رفت که حتی یک نفر در جهان کرونایی باقی نماند [توتولوژی] و برای رسیدن به این نقطه می بایست ثروتمندان برای حفظ جان خود، تمام ثروتشان را بین فقرا تقسیم کنند.

برگرفته از «تلگرام»  ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ (با اندک ویرایش درخور تنها در نشانه گذاری ها از اینجانب؛ برجسته نمایی های متن و  افزوده ی درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!