«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۲۳, شنبه

جای لات بی سر و پای «یانکی» تُهی! ـ بازانتشار

باد دامن شاهزاده مارگاریت در کنار شهبانو الیزابت را بالا برده است («اسپوتنیک»). باد است دیگر؛ نه فرهنگ سرش می شود؛ نه بزرگداشت کوچک و بزرگ! یکی از بدترین آفریده های خدا که خودش، آنگونه که گفته شده، پوشاننده ی لغزش ها و کمبودهای بندگانش است و آفریده اش گاه در چشم بهمزدنی آبروی بزرگزاده ای را می برد. با این همه، بخت با وی یار بود که لات بی سر و پای «یانکی» در کنارش نایستاده بود.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/06/blog-post_46.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!