«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۲۳, شنبه

ایران زمین از آنِ ما کارگران و دیگر زحمتکشان شهری و روستایی است ...

گفتگوی «تارنگاشت اتحاد» با جعفر عظیم زاده، کارگر زندانی و هموند هیأت مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، درباره چگونگی تعیین دستمزد (۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۵)

ویدئوی پیوست: گفتگوی «تارنگاشت اتحاد» با جعفر عظیم زاده، ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۵برنام از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!