«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۲۳, شنبه

سخنی بگو و سروده ای بسُرا که آتش پیکار با نامردمان را فروزان تر کند!

سروده از کسی است سال ها جاخوش کرده در جایی گوشه کنارِ میدان، بی هیچ جنبشی درخور که هر از گاهی، چیزکی نیز می سراید؛ این، یکی از آن هاست:
«فراخنایِ جهان
سرشارِ از آزادی و شادیست.

اگر این دیو و این دیوار‌
که می‌بندد رهِ دیدار
بگذارد! ...» («تلگرام»)

... و من با خود می اندیشم:
سراینده بس حکیمانه، درست می فرماید! ولی، مگر می شود از دیو چشم آن داشت که ره دیدار را با دستِ خود بگشاید؟! مگر دیوار بخودی خود می ریزد؟! حتا اَن خُشکیده و آویخته به کونِ یک پامَنقَلیِ سالیان سال خو گرفته به تریاک هم خودبخود نمی افتد؛ باید هِمّتی شایان بخرج دهد* و دستی برساند تا آن را از کون مبارکش بتکانَد. خوب! چه بایدکرد؟ روشن است که باید به جنگ دیو رفت** و حتا اگر شده با ناخن، دیوار را خراشید و تراشید تا روزنه ای گشوده شود. چشمت را خوب بگشایی، هزاران هزار و شاید بیش تر، آدمیانی سزاوار نام زیبنده ی آدمی می بینی که خاموش با دندان هایی فشرده بر هم این کارِ جانفرسا را پی می گیرند؛ رنج تازیانه و داغ و درفش و زندان و بیم مرگ را بجان می خرند؛ بی آنکه سروده ای اینچنین: «اگر این دیو و این دیوار‌ بگذارد» از خود درکنند. خوب! تو هم به آن ها بپیوند؛ سخنی بگو و سروده ای بسرا که بر دل و جان آن کوشندگان بنشیند و آتش پیکار با نامردمان را در دل شان فروزان تر کند!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹

* برای یک تریاکی، کار بزرگی است!

** قزوینی با كمان بی تیر به جنگ می رفت كه تیر از جانب دشمن آید، بردارد. گفتند: شاید نیاید. گفت: آنوقت جنگ نباشد.

جاودانه عُبید زاکانی

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!