«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۴, پنجشنبه

ما با اندیشه های مان پرواز می‌کنیم

امروزه عصر ارتباطات است؛ دهه شصت نیست که هزاران نفر را اعدام کردید و کسی نفهمید.

شما مخالفان خودتان را با سرکوب و اعدام خفه می‌کنید؛ ولی نمی‌توانید میل بشر به آزادی را از بین ببرید. هرکس راهی برای آزادی پیدا می‌کند. هیچکس نتوانسته یک انسان را تا ابد در قفس نگهدارد؛ ما با اندیشه هایمان پرواز می‌کنیم.

از نظر من، هیچ انسانی بیگانه نیست؛ مگر کسی که به همنوع خود ظلم، ستم و فساد و زورگویی کند. من با تمام مردم جهان دوست هستم؛ درد دلم را به کسی می‌گویم که بفهمد.

بازجو می گوید:
شما آب در آسیاب دشمن می‌ریزید.

پاسخ می دهم:
اگر شما دشمنی دارید، خودتان آب در آسیاب او می‌ریزید. شما خودتان با نگه‌داشتن یک نویسنده و روزنامه‌نگار در زندان، آب در آسیاب دشمن تان می‌ریزید. مسلماً همان مردمی که من از حقوق شان حمایت کردم از من حمایت می‌کنند. نمی‌گذارند که یک نفر را در اینجا گروگان بگیرید. من صدای مردم ستمدیده بودم و حرف دل آنها را زدم. آنها مرا تنها نگذاشتند و من از ایشان ممنونم.

سهیل عربی

برگرفته از «تلگرام»  چهارم اردی بهشت ماه ۱۳۹۹ (با ویرایش درخور بویژه در نشانه گذاری ها از اینجانب؛ برنام را نیز از متن نوشته برگرفته ام.  ب. الف. بزرگمهر)

پی افزوده:

ناچارم این سخن باریک و پاکیزه (نکته) را بیفزایم که خرموش های فرمانروا بر میهن مان، خود دشمن توده های میلیونی مردم ایران و بسته به باره ی آن، پیشکار، کارچاق کن، نوکر، مزدور و حتا سگ زنجیریِ کشورهای امپریالیستی در ایران هستند و به پشتوانه ی همان هاست که چون زنگیِ مست، تیغ از نیام برکشیده، ترکتازی پیشه کرده اند.

ب. الف. بزرگمهر   چهارم اردی بهشت ماه ۱۳۹۹

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!