«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۵, جمعه

باز هم تعریف وارونه ی امنیت ملی ـ بازانتشار

منافع ملی ، منافع اکثریت جامعه یعنی صف میلیونی ۹۹ درصدی هاست و دقیقا کسانی که منافع ۹۹ درصد جامعه را به خطر انداخته اند باید به جرم «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شوند.

کسانی که با طرح های اقتصادی شان باعث می شوند، در هر ساعت ۱۵۰ کارگر اخراج و از زندگی ساقط شده و به صف گرسنگان و بیکاران جامعه بپیوندند؛ و از همین صف میلیونی بیکاران برای ارزان نگاه داشتن دستمزدکارگران، نهایت سوء استفاده را می کنند.

کسانی که فقط با انگیزه ی سود بیشتر بی اعتناء به جان انسانها شرایطی در محیط های کار فراهم می کنند که روزانه پنج کارگر قربانی تولیدشان می شود و جان می دهند.

کسانی که میزان دستمزدی برای میلیون ها کارگر و معلم و پرستار و ... تعیین می کنند که فقر و گرسنگی را در سفره های آنان نهادینه کنند.

کسانی که با تحمیل بیرحمانه ترین استثمار و حقارت به کودکان کار وخیابان متعلق به خانواده های کارگری ثروت نجومی به چنگ می آورند.

کسانی که درمان را به گرو گرفته اند تا مرگ را به خانواده های آنان هدیه دهند.

کسانی که  ...

همگی اینان باید به جرم «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شوند.

در سال های اخیر قانون «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» همانند دیگر وارونگی های این جامعه حربه ای است که علیه کارگران و معلمین و فعالینی بکار می رود که خواهان ابتدایی ترین حقوق انسانی هستند. علیه کسانی که بعد از گذشت بیش از ۱۵۰ سال از تثبیت روز جهانی کارگر و معلم، خواهان برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم هستند؛ علیه کسانی که در دفاع از معیشت و زندگی شان، خواهان برخورداری از یک زندگی با رفاه استاندارد موجود، خواهان ایجاد تشکل های مستقل به دور از وابستگی های جناحی و دولتی، خواهان کار یا بیمه بیکاری ،خواهان درمان و آموزش رایگان، خواهان توقف کشتار کارگران در محیط های کار، خواهان لغو قراردادهای موقت و سفید امضا با ساعات طولانی کار، خواهان لغو کار کودک و  ...

تمامی این خواسته های ابتدایی و بدیهی بشر امروز ، جرم های ۹۹ درصدی هاست که امنیت و خواب و آسایش یک درصدی ها را به خطر انداخته است.

پر واضح است که از طرف یک درصدی ها ، بمنظور پاپین نگهداشتن مزد و جلوگیری از تعرض اکثریت جامعه، جرم «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» بگونه ای وارونه تعریف و بعنوان کیفرخواست برای به حبس کشیدن و خاموش کردن صدای ۹۹ درصدی ها بکار رود.

بیایید با اعتراض به این گونه اتهامات، شرایط امنیت واقعی را برای اکثریت جامعه تامین کنیم.

پروین محمدی

«اتحاديه آزاد کارگران ایران»:


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!