«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۸, دوشنبه

نقد درون گفتمانی در «ولایت آقا»! ـ بازانتشار

پس از خوردن شامی توپ، روی صحنه:
ـ یا زینب ... یا زینب ... سینه بزنید مسلمونا ...

نیمه شب در راه:
ـ داش رعیت! جون مولا، زینب مینبی سراغ نداری امشب کمی حال کنیم؟! ... این ماشینه خوار ... چرا اینجوری ویراژ داد؟! بریم یه حالی ازش بگیریم تا عمر داره یادش نره ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ دی ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/01/blog-post_4.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!