«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۶, شنبه

سگِ اینا می ارزد به هزاران سگ ولگردی چون تو سگ مذهب! ـ بازانتشار

می بینی آقا بیشعورِ بیشرف؟! اینا هم سگ نگه می دارند؛ ولی سگ های شان را بجان مردم نمی اندازند که پاچه بگیرد. به سگِ اینا یاد نداده اند تا بروی این و آن تیراندازی کند و گلوی کسی را بِدَرَد. سگِ اینا بلد نیست مانند سگ های پاکدست نظام، پول چپو کند و اگر جلوی بینی اش پول بگیرند، بجای دُم جُنباندن، پیف پیف می کند. سگِ اینا با آنکه نمازخوان نیست و خدا و اینا هم سرش نمی شود، پاک و بی آلایش است. سگِ اینا می ارزد به هزاران سگ ولگردِ پدرسوخته ای چون تو سگ مذهب!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۷هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!