«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۲۴, یکشنبه

همین بس که یک کیلومتر از این بارها و اینا کول کنی ... ـ بازانتشار

می بینی آقا بیشعور؟! همین بس که یک کیلومتر و نه بیش تر از این بارها و اینا کول کنی، این ور آنور بکشی تا همه ی آیه های هوایی توی کله ات به آیه هایی زمینی دگردیسند:
آه! چه بار سنگینی است لاکردار؟! آبت نبود؛ نونت نبود ... تازه می فهمیم الاغ چه حیوان بردباری است ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۶هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!