«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۲۲, یکشنبه

همین اندازه، ساده و تلخ! ـ بازانتشار

برای محمد حبیبی،اسماعیل عبدی،عبدالرضا قنبری،محمود بهشتی و معلمان زندانی

بعد از انتشار تایید حکم هفت سال زندان محمد حبیبی، تصمیم به نگارش متنی با عنوان محمد حبیبی (همین قدر ساده و تلخ) گرفتم.

چند روزی صبر کردم که واکنش معلمان به این حکم سنگین محمد حبیبی چیست. جز بیانیه از سوی کانون صنفی معلمان، هیچگونه واکنشی نسبت به این حکم ندیدم و شگفت انگیز بود که محمدِ معلمان، مصلوب استبداد گشته و همگان را مُهری به لب از جنس سکوت بسته شده.

تایید حکم محمد حبیبی، یعنی آنها ده قدم به جلو آمده اند. وقتی آنها ده گام به جلو نهاده اند، پس برای آزادی محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی باید ده گام به جلو برداشت.

قلم های تان را زمین بگذارید و پای در کفش بگذارید و اعتصاب و اعتراض خود را فریاد زنید. بس است هرچه در بیانیه و مقاله حبس معلمان را محکوم کردیم و هیچ بابی گشوده نشد و نفس هایشان پشت میله های زندان گره خورد تا اسماعیل جان عبدی برای ماندانای کوچکش شعر دلتنگی بسراید.

تجمع و اعتصاب را فراخوان کنید تا نفر اول صف فریاد آزادی معلمان از پشت آن میله های زندان لعنتی باشم.

بهشتِ معلمان را زندانی کردند؛ اسماعیل معلمان را به بند کشیدند؛ شاعر معلمان را به زنجیر کشیدند و محمد معلمان را روی زمین کشیدند و با خود به پشت میله ها بردند؛ و ما سکوت کردیم.

اعتصاب سکوت برپا کنید ...

سعید رضایی

برگرفته از «تارنگاشت اتحادیه آزاد کارگران ایران»  دهم دی ماه ۱۳۹۷

این یادداشت از سوی اینجانب، تنها در نشانه گداری ها اندکی ویرایش شده است. برنام را از متن یادداشت برگزیده ام. ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!