«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۳۱, سه‌شنبه

مسوولین راستین این مرز و بوم

کوشش کودکان اهل روستای کوه‌بُرد دهدشت برای خاموش کردن آتش چراگاه ها و جنگل های بادام

بچه ها می گویند:
نه «منابع طبیعی» آمد؛ نه مسوولین؛ ما پیراهن های خود را در آب خیس کردیم و رفتیم تا آتش را خاموش کنیم.

برگرفته از «تلگرام»  ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!