«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۲۲, یکشنبه

همکاری مردم زحمتکش با کارگران هفت تپه

مردم مبارز و متحد، هرگز شکست نخواهند خورد

نان کار آزادی
شادی رفاه آبادی
نابود باد استثمار و کار مزدی

درود به شما عزیزان دل، جوانان بزرگزاده ی شوش! عزیزان شوش هدیه می کنند؛ هر آنچه در توان دارند؛ گوجه، بادنجان و از همه مهم تر نگاهی که نشان از درد مشترک دارد.

مردم زحمتکش و همدرد به کارگرانی که چندین ماه است دستمزد ناچیز خود را نگرفته اند، کمک می کنند؛ هیچ کلامی قادر به سپاس از این مردم  نیست. کلمات در مقابل محبت و نگاه شما ناتوان است.

به صاحب قدرت که تمام ثروت ها را چپاول کرده اند، چه می شود گفت؟ قضاوت با وجدان های بیدار!

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه  یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

برگرفته از «تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه»  ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹

ویدئوی پیوست: همکاری مردم زحمتکش با کارگران هفت تپههیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!